Part 5

PÅGÅENDE OCH KOMMANDE STUDIER

 

Dessutom så har Kerstin Brismar[i] , Professor av Diabetes Forskning vid Department of Molecular Medicine and Surgery, som specialiserat sig inom “diabetes komplikationer, speciellt betydelsen av växtfaktorn IGF-1 och dess bindande protein IGFB-1, högt blodsocker (hyperglykemi), brist på syre (hypoxi), genetiska faktorer och oxidativ stress” satt igång en studie där hon kommer att ta prov på hälsosamma personer samt typ 2 diabetespersoner som använder 5:2 dieten. På min blogg kommer jag att publicera resultaten så fort jag får tillgång till dessa.

 

[i]  Kerstin Brismar. Professor of Diabetes Research at the Department of Molecular Medicine and Surgery. Karolinska Institutet.https://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=1943&l=en

 

Lev Längre! Lev Hälsosammare! (Med 5:2 Dieten)

 

Ett stillasittande liv eller överkonsumtion av kalorier kan leda till viktökning. Viktökning, speciellt fetma, kan leda till många riskfaktorer[i] såsom hjärtsjukdom, diabetes, högt kolesterol, högt blodtryck, cancer och stroke. Detta gäller särskilt de som är 60+. För mer information gällande personer över 60 år, var snäll och se nästa kapitel.

 

När viktökningen väl har satt sig kan förmågan att eliminera dessa riskfaktorer bli en verklig kamp. Diet och träning är livsviktiga för att återställa hälsan till normal nivå. Periodisk fasta är ett kraftigt verktyg för viktminskning tillsammans med träning — speciellt hög-intensiv träning eftersom denna träningsform innebär en effektivare minskning av fettdepåerna.  Kalorirestriktion är nödvändig för viktminskning men träning är nödvändig för omfattande viktminskning[ii]. Hög-intensiv träning bränner mer kalorier under mindre tid och bibehålls under dagen gällande en ökad ämnesomsättning.Förmånerna för din kropp sker på cellnivå,[iii]. Cellnivå,  intensiva explosioner av träning snabbar upp processen och resulterar i en högre andel fett och glykosnedbrott. Den har visat sig gradvis släppa ut fetter i fettvävnaden (bukfetma) vilket har visat sig minska risken för cancer. Du kommer att förbättra ditt insulinmotstånd[iv] och insulinkänslighet – kanske till och med återställa det! Insulinresistens har kopplats till flertalet cancertyper såsom bröst-, prostata- och bukspottskörtelscancer.

 

Blodtrycket[v]  förbättras av att kombinera 5:2 med hög-intensiv träning. Du kommer att få glykemiak kontrol[vi] vid Typ 2 diabetes, tilsammans med ökad muskelstyrka. Du kommer att förminska de oxidativa radikaler som skadar celler, vilket i sin tur hjälper åldrandet och sjukdomar. Du kommer även att minska risken för stroke och förbättra din kardiovaskulära hälsa med hjälp av hög-intensiv träning[vii].

Studier visar att oxidationen av fettvävnaderna (triglycerider) faktiskt skiljer sig åt mellan könen[viii]. Män har svårare att tappa bukfetma, en föregångare till cancer och sjukdomar, än vad kvinnor har. Men faktumet är att vid fastande får män uppleva förmånerna av att tappa bukfett, speciellt när den kombineras med högintensiv träning. Den metaboliska responsen[ix] att träna ökar med högintensiv träning.

 

5:2 är en väldigt säker och effektiv metod som tillåter människor att leva ett hälsosamt liv fritt från sjukdomar.

 

Ålder 60+: Lev Längre och Hälsosammare, Ni Också!

60

Om du är över 60 år och undrar hur förmånerna av 5:2 och högintensiv träning fungerar för dig, så förbered dig, för det gör de!

 

Hög-intensiv träning är bra för dig också! Om du inte känner dig bekväm med att göra nya övningar på land så är bassängen en bra plats att börja. Studier har visat att vattnets bärkraft utsätter leder för mindre stress och ökar balansen tilsammans med de positiva effekterna[x] i form av viktminskning och andra hälsoförmåner. Dessutom har hög-intensiv löpning/joggning/aerobics visat sig förbättra aerobisk styrka  så väl som att förbättra din[xi] kardiovaskulära fitness, styrka samt reducera abdominal fetma hos överviktiga äldre.

 

Förutom viktminskning så är hälsoförmånerna för personer över 60 fantastiska– ett riktigt fenomen. De positiva effekterna av 5:2 liknar de som uppmätts hos yngre personer, förändringarna i intramuskulär, kardiovaskulär och metabolism kan nästan anses som en återställning av återställning av åldrandet[xii].  Den ökade livslängden är en hög motivationsfaktor för att sätta igång med 5:2. En ökad livslängd[xiii] har blivit väl sammankopplad med kaloribegränsade livsstilar, vilket tydligt visas i studier genomförda i Japan där människor lever på en diet av lågkaloriföda rik på näringsämnen. Hälsoförmåner såsom lägre blodtryck[xiv] och ett förbättrat minne[xv] genom en diet med ett begränsat kaloriintag har visat sig förbättra kognitiva funktioner när det gäller minne så väl som att förbättra bibehållningen av minneskapaciteten.

 

Det är väldigt viktigt att notera att om du äter läkemedel så bör du rådfråga din läkare.

Hälsoförmånerna av 5:2 kombinerat med hög-intensiv träning kommer endast att vara en livsförändrande process för dig — den kommer tillåta dig att leva längre och leva hälsosammare!

Läs nästa del (PART 6) HÄR

[i]  Kim, Kwang-Il, and Cheol-Ho Kim. “Calorie Restriction in the Elderly People.” Journal of Korean medical science 28.6 (2013): 797-798. https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2013.28.6.797

 

[ii] Groven, Karen Synne, and Gunn Engelsrud. “Dilemmas in the process of weight reduction: Exploring how women experience training as a means of losing weight.” International journal of qualitative studies on health and well-being 5.2 (2010).https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2875968/

 

[iii] Shiraev, Tim, and Gabriella Barclay. “Evidence based exercise.” (2012).

[iv]  Babraj, John A., et al. “Extremely short duration high intensity interval training substantially improves insulin action in young healthy males.” BMC Endocrine Disorders 9.1 (2009): 3. https://www.biomedcentral.com/1472-6823/9/3/

 

[v] Paoli, Antonio, et al. “Effects of high-intensity circuit training, low-intensity circuit training and endurance training on blood pressure and lipoproteins in middle-aged overweight men.” Lipids in health and disease 12.1 (2013): 131. https://www.lipidworld.com/content/12/1/131

 

[vi] Dunstan, David W., et al. “High-intensity resistance training improves glycemic control in older patients with type 2 diabetes.” Diabetes care 25.10 (2002): 1729-1736. https://care.diabetesjournals.org/content/25/10/1729.long

 

[vii] Shiraev, Tim, and Gabriella Barclay. “Evidence based exercise.” (2012). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23210120

 

[viii]Horowitz, Jeffrey F., et al. “Effect of endurance training on lipid metabolism in women: a potential role for PPARα in the metabolic response to training.” American Journal of Physiology-Endocrinology And Metabolism 279.2 (2000): E348-E355.

https://ajpendo.physiology.org/content/279/2/E348

 

[ix] Babraj, John A., et al. “Extremely short duration high intensity interval training substantially improves insulin action in young healthy males.” BMC Endocrine Disorders 9.1 (2009): 3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18362686

 

[x] Bergamin, Marco, et al. “Water-versus land-based exercise in elderly subjects: effects on physical performance and body composition.” Clinical interventions in aging 8 (2013): 1109. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3762608/

 

[xi] Broman, Gi, et al. “High intensity deep water training can improve aerobic power in elderly women.” European journal of applied physiology 98.2 (2006): 117-123.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-006-0237-2#page-1

 

[xii] Hagerman, Fredrick C., et al. “Effects of high-intensity resistance training on untrained older men. I. Strength, cardiovascular, and metabolic responses.” The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 55.7 (2000): B336-B346 https://biomedgerontology.oxfordjournals.org/content/55/7/B336.short

 

[xiii] Kim, Kwang-Il, and Cheol-Ho Kim. “Calorie Restriction in the Elderly People.” Journal of Korean medical science 28.6 (2013): 797-798. https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2013.28.6.797

 

[xiv] Santana, Hugo, et al. “The higher exercise intensity and the presence of allele I of ACE gene elicit a higher post-exercise blood pressure reduction and nitric oxide release in elderly women: an experimental study.” BMC cardiovascular disorders 11.1 (2011): 71. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3261092/

 

[xv]  Witte, A. V., et al. “Caloric restriction improves memory in elderly humans.” Proceedings of the National Academy of Sciences 106.4 (2009): 1255-1260. https://www.pnas.org/content/106/4/1255.short

————–

FUTURE STUDIES IN PROGRESS

 

Furthermore, Professor Kerstin Bismar[i], Professor of Diabetes Research at the Department of Molecular Medicine and Surgery, who specializes in “diabetic complications, particularly the significance of the growth factor IGF-1 and its binding protein IGFBP-1, high blood sugar (hyperglycemia), shortage of oxygen (hypoxia), genetic factors and oxidative stress”, has set in motion a study in which she will sample healthy people and type 2 diabetic patients that do the 5:2 diet. On my blog I will post the results as soon as I get access to them.

 

[i]  Kerstin Brismar. Professor of Diabetes Research at the Department of Molecular Medicine and Surgery. Karolinska Institutet.https://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=1943&l=en

 

Live Longer! Live Healthier! (with 5:2 workout)

 

A sedentary life or over-consumption of calories can lead to weight gain. Weight gain, especially obesity, can lead to many types of risk factors[i] including heart disease, diabetes, high cholesterol, high blood pressure, cancers, and stroke. This is especially true in those aged 60+. For more information about 60+ plus, please scroll to the next section.

Time

Once weight gain has set in, the ability to remove these risk factors can become a struggle. Diet and exercise is paramount to reversing health back to normal. Intermittent fasting is very powerful for weight loss along with exercising- specifically high-intensity exercise because it promotes greater shedding of body fat. Calorie restriction is necessary to lose weight but exercise is needed to lose substantial weight[ii]. High-intensity exercise breaks burns more calories in less time and lasts longer throughout the day in regards to metabolic burn.

 

Your body benefits at a cellular level,[iii] speeding up the process with bursts of exercise promotes a higher level of fat and glycogen breakdown. It has shown to progressively release fats in adipose tissues (belly fat) which has been shown to increase risks of cancers. You will improve insulin resistance[iv] and sensitivity – possibly even reverse it!  Insulin resistance has been linked to several types of cancer including breast, prostate and pancreatic cancers.

 

Blood pressure[v] improves with a combination of 5:2 and high-intensity exercise. You will gain glycemic control[vi] in Type 2 diabetes, along with muscle strength. You will decrease oxidative radicals that damage cells, which in turn helps aging and disease. You will also reduce risk of stroke and improve cardiovascular health with high-intensity exercise[vii].

 

Studies show that the oxidation of fatty tissues (triglycerides) is actually different among gender[viii]. Men have a harder time losing belly fat, a precursor to cancers and diseases, than women do. But, in fact, with fasting, men then get to experience the benefits for losing their belly fat combined with high-intensity exercise.  The metabolic response[ix] to exercise is increased with high-intensity training.

 

Age 60+: Live Longer and Healthier, too!

 

If you are over the age of 60 and wondering if the benefits from 5:2 and high-intensity exercise will affect you, then be prepared, because yes they do!

 

High-intensity exercise is good for you, too! If you don’t feel comfortable doing new exercises on land, then a good place to start is in the pool. Studies have shown that the buoyancy of water puts less stress on the joints and increases balance with the positive effects[x] of weight loss and health benefits. Also, high-intensity underwater running/jogging/aerobics has been determined to improve aerobic power[xi] as well as improve[xii] cardiovascular fitness, strength, and abdominal obesity in the overweight elderly.

 

Beyond weight loss, the health factors of 5:2 are incredible for those over 60—a phenomenon. The positive effects on the body are similar to those in younger people, almost reversing age with intramuscular, cardiovascular, and metabolic changes.[xiii] The increase of life span is a high motivator to begin your 5:2 diet. Longevity[xiv] has been well established with calorie-restricted lifestyles, as is evident by studies in Japan where people live on diet low in calories but rich in nutrients. Health benefits such as lower blood pressure[xv] and memory improvement[xvi] in a diet with restricted calorie intake has proven to improve cognitive function in terms of memory as well as help maintain memory ability.

 

It is very important to note that if you are taking medication, then you should speak with your doctor. The health benefits of 5:2 and high-intensity exercise will only be a life-changing process for you—allowing you to live longer and live healthier!

 

 

[i]  Kim, Kwang-Il, and Cheol-Ho Kim. “Calorie Restriction in the Elderly People.” Journal of Korean medical science 28.6 (2013): 797-798. https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2013.28.6.797

 

[ii] Groven, Karen Synne, and Gunn Engelsrud. “Dilemmas in the process of weight reduction: Exploring how women experience training as a means of losing weight.” International journal of qualitative studies on health and well-being 5.2 (2010).https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2875968/

 

[iii] Shiraev, Tim, and Gabriella Barclay. “Evidence based exercise.” (2012).

[iv]  Babraj, John A., et al. “Extremely short duration high intensity interval training substantially improves insulin action in young healthy males.” BMC Endocrine Disorders 9.1 (2009): 3. https://www.biomedcentral.com/1472-6823/9/3/

 

[v] Paoli, Antonio, et al. “Effects of high-intensity circuit training, low-intensity circuit training and endurance training on blood pressure and lipoproteins in middle-aged overweight men.” Lipids in health and disease 12.1 (2013): 131. https://www.lipidworld.com/content/12/1/131

 

[vi] Dunstan, David W., et al. “High-intensity resistance training improves glycemic control in older patients with type 2 diabetes.” Diabetes care 25.10 (2002): 1729-1736. https://care.diabetesjournals.org/content/25/10/1729.long

 

[vii] Shiraev, Tim, and Gabriella Barclay. “Evidence based exercise.” (2012). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23210120

 

[viii]Horowitz, Jeffrey F., et al. “Effect of endurance training on lipid metabolism in women: a potential role for PPARα in the metabolic response to training.” American Journal of Physiology-Endocrinology And Metabolism 279.2 (2000): E348-E355.

https://ajpendo.physiology.org/content/279/2/E348

 

[ix] Babraj, John A., et al. “Extremely short duration high intensity interval training substantially improves insulin action in young healthy males.” BMC Endocrine Disorders 9.1 (2009): 3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18362686

 

[x] Bergamin, Marco, et al. “Water-versus land-based exercise in elderly subjects: effects on physical performance and body composition.” Clinical interventions in aging 8 (2013): 1109. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3762608/

 

[xi] Broman, Gi, et al. “High intensity deep water training can improve aerobic power in elderly women.” European journal of applied physiology 98.2 (2006): 117-123.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-006-0237-2#page-1

 

[xii] Legge, M., L. Jones, and K. Meredith-Jones. “Сircuit based deep water running improves cardiovascular fitness, strength and abdominal obesity in older, overweight women aquatic exercise intervention in older adults.” https://bmsi.ru/doc/1bf3d0e8-1cb0-4bbf-8648-0cdbbebbbbbc

 

[xiii] Hagerman, Fredrick C., et al. “Effects of high-intensity resistance training on untrained older men. I. Strength, cardiovascular, and metabolic responses.” The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 55.7 (2000): B336-B346 https://biomedgerontology.oxfordjournals.org/content/55/7/B336.short

 

[xiv] Kim, Kwang-Il, and Cheol-Ho Kim. “Calorie Restriction in the Elderly People.” Journal of Korean medical science 28.6 (2013): 797-798. https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2013.28.6.797

 

[xv] Santana, Hugo, et al. “The higher exercise intensity and the presence of allele I of ACE gene elicit a higher post-exercise blood pressure reduction and nitric oxide release in elderly women: an experimental study.” BMC cardiovascular disorders 11.1 (2011): 71. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3261092/

 

[xvi]  Witte, A. V., et al. “Caloric restriction improves memory in elderly humans.” Proceedings of the National Academy of Sciences 106.4 (2009): 1255-1260. https://www.pnas.org/content/106/4/1255.short

Read Part 6 Here

Recepten du endast behöver finns i min app. Some recipes is also in english that you can find in my app:

StoreIconApple
StoreIconGooglePlay

Lev Längre och Håll Dig Friskare! Jag Inspirerar Dig till en Bättre Hälsa.